CAREER (สมัครงาน)

บริษัทฯ มีความยินดี รับสมัครบุคคลากร เพื่อร่วมงานกับเราในตำแหน่งต่อไปนี้


1.Sales Engineer & Sales Executive 

รายละเอียดงาน

 • วางแผนอัตรากำลังพนักงานขาย
 • ตั้งเป้าหมายและประมาณการยอดขายประจำเดือน
 • กำหนดวิธีการทำงาน ดูแลและพัฒนา พนักงานขายในเรื่องยอดขาย
 • ดูแลพนักงานขายในเรื่องการทำงานและกฎระเบียบการทำงาน
 • ควบคุมค่าใช้จ่ายของฝ่ายขายให้ได้ตามที่บริษัทกำหนด
 • ติดต่อประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกบริษัท
 • สร้างมนุษย์สัมพันธ์กับทางร้านค้าและลูกค้า
 • ประเมินและหากลยุทธ์ในการขายแก่สินค้าของบริษัทฯ
 • ควบคุมและรับผิดชอบการทำงานของเจ้าหน้าที่ขายภายในฝ่ายการตลาดและขาย
 • ขยายเเละเพิ่มลูกค้าใหม่ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
 • หาแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่ขาย
 • ทำการฝึกอบรมและให้ความรู้ในตัวสินค้า แก่เจ้าหน้าที่ขาย หรือฝ่ายที่เกี่วข้อง เพื่อมีความสามารถในสร้างผลกำไรให้บริษัท
 • อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย


คุณสมบัติ


 • ชาย หรือ หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • จบการศึกษาปริญญาตรี หรือ โทสาขาวิศวกรรม เครื่องกล,การตลาด,การบริหารหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์เป็นผู้จัดการด้านงานขาย ไม่น้อยกว่า 5 ปี มีประสบการณ์ขายสินค้าปั๊มลม หรือสินค้าอุตสาหกรรมจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีสามารถวางแผน ควบคุมและกำกับงานของพนักงานขายให้ได้ตามเป้าที่ตั้งไว้ รายงานความคืบหน้าและเสนอแนวทางแก่ผู้บริหาร
 • มีความสามารถในการนำเสนองานทั้งภาษาไทยและอังกฤษ การสื่อสาร โครงสร้างและมีทักษะบริหารจัดการ และการบริหารเวลาที่ดีเยี่ยม
 • คุ้นเคยสภาพตลาด มีความสามารถในการวางแผนการตลาดและความสามารถการวิเคราะห์ตลาดที่ดีเยี่ยม
 • มีทักษะในการคิดเชิงวิเคราะห์ มีไหวพริบ ปฏิภาณ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีวิสัยทัศน์ในเชิงการบริหารทีมขาย และบริหารข้อมูล
 • มีความรู้ความเข้าใจการตลาดทั้งออฟไลน์ ออนไลน์ ในประเทศและต่างประเทศเป็นอย่างดี
 • สามารถวางแผน วางกลยุทธ์การขายและการตลาดได้อย่างเฉียบแหลม
 • มีความเป็นผู้นำสูง มีความรับผิดชอบสูง และทำงานเป็นทีมได้
 • ขับรถได้ มีใบอนุญาติขับขี่ และสามารถเดินทางไปตามสถานที่ต่างๆได้โดยไม่ติดขัด
 • มีความชำนาญในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office , V Lookup ใน excel ,Pivot tableใน excel
 • ใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างดี ทั้งพูด, ฟัง, อ่าน, เขียน


2.ช่างเทคนิค

คุณสมบัติ  

 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • การศึกษา ปวช. - ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า และอิเล็คทรอนิคส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 
 • มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 1 ปี
 • มีความรู้ ความสามารถในสายงานช่างซ่อมบำรุง
 • มีความรับผิดชอบขยัน และตั้งใจในการทำงาน
 • มีทักษะในการประสานงาน และติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นเป็นอย่างดี
 • ทำงานล่วงเวลา และวันเสาร์เว้นเสาร์ได้
 • สามารถออกทำงานต่างจังหวัดได้


3.เลขานุการ

คุณสมบัติ

 • เพศ หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิ ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • บุคคลิกดี คล่องแคล่ว มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • สามารถใช้โปรแกรม Ms Office ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถทำงานภายใต้สภาวะการกดดันได้
 • มีความละเอียดรอบคอบ
 • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีความขยัน กระตือรือร้น ในการทำงาน
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
 • สามารถอ่าน พูด เขียน ภาษาอังกฤษได้ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • เงินเดือน ตามตกลง


4.Application Engineer

รายละเอียดงาน
 • ประมาณราคางานระบบ
 • ถอด BOQ (Bill of Quantity)   
 • สนับสนุนงานขายด้วยความรู้ทางวิศวกรรมทั้งก่อนและหลังการขาย,commissioningส่งมอบงานระบบให้ได้ตามเวลาที่บริษัทกำหนด
 • สามารถใช้ Program Auto CAD, Solid Works ได้  
 • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

คุณสมบัติ
 • เพศชาย หรือหญิง อายุ  23-35  ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต  สาขาวิศวกรรมเครื่องกล/ไฟฟ้า/ Mechatronics  /เคมี
 • มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้ Program Auto CAD, Solid Works ได้
 • สามารถประเมินราคาติดตั้งงานระบบได้(ไฟฟ้า/ท่อลม)
 • ขับถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ และสามารถเดินทางไปตามสถานที่ต่างๆได้โดยไม่ติดขัด5.เจ้าหน้าที่ธุรการประสานงานขาย       

คุณสมบัติ

 • เพศหญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส ขึ้นไป  - ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านงานธุรการประสานงานขาย อย่างน้อย 1-2 ปีขึ้นไป 
 • มีความรู้การใช้ Microsoft Office และ Word ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • สามารถติดต่อประสานงานทั้งใน และภายนอกองค์กรได้เป็นอย่างดี


6.เจ้าหน้าที่ธุรการต่างประเทศ

คุณสมบัติ


 • เพศหญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ป.ตรี  สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านงานธุรการต่างประเทศ
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถอ่าน พูด เขียน ภาษาอังกฤษได้ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • มีทักษะในการเจรจาประสานงานได้เป็นอย่างดี
 • มีใจรักในงานบริการ ร่าเริง ยิ้มแย้มแจ่มใส กระตือรือร้น
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่


7.เจ้าหน้าที่บัญชี-การเงิน

คุณสมบัติ

 • เพศหญิง อายุ 28 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • หากสามารถปิดงบเดือน และ ปีได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 • ขยัน อดทน อดกลั้น
 • เงินเดือนตามตกลง


สวัสดิการ    
1 โบนัส (ตามผลประกอบการ)
2 ปรับเงินเดือนประจำปี  
3 ประกันสังคม,กองทุนทดแทน
4 เบี้ยขยัน    
5 ค่าล่วงเวลา    
6 ประกันอุบัติเหตุ  
7 คอมมิชชั่น (เฉพาะฝ่ายขาย)
8 (อื่นๆ สิทธิตามกฏหมายกำหนด)แบบฟอร์มสมัครงาน

กรอกรายละเอียด พร้อมแนบหลักฐานการสมัคร หรือ ส่ง Email ที่ hrd@ascggroup.com
Visitors: 26,585